Yhtiökokous

MERPLAST OY: Yhtiökokouskutsu

MERPLAST Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 27. toukokuuta 2016 kello 14.00 alkaen yhtiön toimitiloissa sijaitsevassa auditoriossa osoitteessa Leväsenkatu 23, KUOPIO. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 13.40.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2015 tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
8. Toimenpiteet joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2015 ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat 95,81% osakkeista ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle että hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi 4 henkilöä.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat 95,81% osakkeista ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että muille kuin työsuhteessa yhtiöön oleville hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euron kokouskohtainen palkkio ja hallituksen puheenjohtajalle matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat 95,81% osakkeista ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle että hallituksen varsinaisten jäseniksi valitaan Teuvo Rintamäki, Heikki Kröger, Marko Parviainen ja Minna Parviainen.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien määrästä päättäminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.

15. Tilintarkastajien valitseminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Sysaudit Oy YTM, HT Ari-Pekka Poikonen ja varatilintarkastajaksi Anssi Tikkanen.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä MERPLAST Oy:n sivuilla osoitteessa https://www.merplast.fi/yritys/sijoittajat/yhtiokokous/

Hallituksen päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla sivuilla viimeistään 3. kesäkuuta 2016.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17. toukokuuta 2016 rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty Invesdorin tai Privanetin palvelusta, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 18. toukokuuta 2016 kello 15.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
– sähköpostilla osoitteeseen info@merplast.fi,
– kirjeitse osoitteeseen MERPLAST Oy, yhtiökokous, Leväsentie 23, 70780 KUOPIO, tai
– puhelimitse numeroon 010 279 2600.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Merplast Oy, yhtiökokous, Leväsentie 23, 70780 Kuopio ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Muut ohjeet / tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

MERPLAST Oy:llä on kokouskutsun päivänä 7. toukokuuta 2016 yhteensä 86 759 osaketta. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokouksen jälkeen pidettävään kahvitilaisuuteen.

Kuopiossa 7. toukokuuta 2016
MERPLAST OY
HALLITUS

Lisätiedot:
Marko Parviainen, toimitusjohtaja, puh. 010 279 2601

marko.parviainen@merplast.fiTärkeitä dokumentteja

Tasekirja 2015 (pdf)
Tilintarkastajan lausunto (pdf)
Yhtiökokouskutsu (pdf)
Yhtiöjärjestys (pdf)
Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle (pdf)
Eräiden osakkeenomistajien, jotka edustavat 95,81% osakkeista, esitykset yhtiökokoukselle (pdf)
                                                  

Aikaisemmat yhtiökokoukset

Yhtiökokouksen 27.5.2016 päätökset
Yhtiökokouksen 19.3.2015 päätökset