Ylimääräinen yhtiökokous 17.12.2014

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin osakkeen splittaamisesta 80 osakkeesta yhteensä 80 000 osakkeeseen, sekä suunnatun osakeannin järjestämisestä Invesdor Oy:n joukkorahoitusalustalla.

Päätösten sisältö:

Osakkeiden splittaus

Päätettiin yhtiön osakkeiden splittauksesta siten, että yksi (1) osake muutetaan vastaamaan tuhatta (1 000) osaketta. Edellä mainitun toimenpiteen jälkeen osakkeiden kokonaismääräksi tulee 80 000 kappaletta. Osakkeiden splittaus ei loukkaa osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta. Toimitusjohtaja tekee muutoksen kaupparekisteriin.

Suunnattu osakeanti

Päätettiin osakeannista Invesdorin joukkorahoituspalvelun kautta.

a. Uudet osakkeet
Yhtiö laskee liikkeeseen enintään 13 116 kappaletta yhtiön Uusia osakkeita.

b. Merkintäetuoikeus ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen
Kaikki Uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi Invesdor Oy:n ylläpitämän palvelun kautta ilmoittautuville sijoittajille.

Suunnatun osakeannin tarkoituksena on toteuttaa yhtiön liiketoiminnan vaatima rahoitusjärjestely, osakaspohjan laajentaminen ja taseen vahvistaminen. Tästä syystä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

c. Osakkeiden merkintä
Osakkeiden merkintäaika alkaa 29.12.2014 ja päättyy 28.2.2015. Osakkeet merkitään tekemällä merkintäsitoumus Invesdor Oy:n sähköisessä merkintäpaikassa hyväksymällä Invesdor Oy:n sähköisen merkintäpalvelun käyttöehdot.

Mikäli osakkeita merkitään alle 6561 kappaletta, on yhtiön hallituksella halutessaan oikeus peruuttaa osakeanti ja määrätä sijoittajien tekemät osakemerkintöjen maksut palautettavaksi sijoittajille. Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa.
Hallitus voi päättää pidentää osakkeiden merkintäaikaa.

Hallitus voi myös päättää osakeannin keskeyttämisestä ja osakemerkintöjen allokoimisesta mahdollisessa ylimerkintätilanteessa.

d. Osakkeiden merkintähinta ja merkintähinnan
maksu
Osakeannissa osakkeen merkintähinta on 19,06 euroa kappaleelta, eli yhteensä enintään 249 990,96 euroa.

Osakkeiden merkintähinta vastaa yhtiön käsitystä osakkeiden käyvästä hinnasta.

Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan Invesdor Oy:n osoittamalle asiakasvaraintilille viimeistään 7 päivän kuluessa merkintäsitoumuksen tekemisestä. Merkintämaksut tilitetään yhtiölle merkintäajan päätyttyä.

Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

e. Osinko- ja muut osakasoikeudet
Merkityt osakkeet oikeuttavat osingonjakoon ja tuottavat haltijalleen muut osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

f. Hallituksen valtuutus
Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeantiin liittyvistä muista kysymyksistä, mukaan lukien osakeannin keskeyttäminen ja peruuttaminen edellä kohdassa c. esitetyn mukaisesti.

Päätettiin yksimielisesti poiketa osakeyhtiölain 9 luvun muotovaatimuksista päätettäessä tämän kohdan mukaisesta osakeannista.