MERPLAST OY PÖYTÄKIRJA

YHTIÖKOKOUS

Aika 19. maaliskuuta 2015
Paikka Leväsentie 23, Kuopio
Läsnä olleet osakkeenomistajat ja heidän osake- ja äänimääränsä:

Marko Parviainen 58 000 osaketta 58 000 ääntä
Minna Parviainen 22 000 osaketta 22 000 ääntä

Yhtiön koko osake- ja äänimäärä oli edustettuna.

1.
Kokouksen avaus. Marko Parviainen avasi kokouksen, hän toimi samalla kokouksen puheenjohtajana sekä sihteerinä toimi Minna Parviainen

2.
Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja todettiin koko osakekannan olevan edustettuna.

3.
Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 joka osoittaa voittoa 4.360,67 euroa. Päätettiin, että tilikauden tulos kirjataan edellisten vuosien voittovaroihin.

4.
Vastuuvapaudesta päättäminen
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

5.
Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä
Päätettiin hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi neljä (4) henkeä. Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä myöhemmin tässä pöytäkirjassa mainitulla tavalla.

6.
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkio
Päätettiin, ettei palkkioita makseta hallituksen jäsenille, jotka ovat työsuhteessa Merplast Oy:n. Tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

7.
Tilintarkastajan ja hallituksen valinta

Valittiin yksimielisesti yhtiön hallitukseen Marko Parviainen, Minna Parviainen, Teuvo Rintamäki ja Heikki Kröger. Tilintarkastajaksi päätettiin valita HTM Ari-Pekka Poikonen ja varatilintarkastajaksi KHT Piia Andersson, molemmat SYS Audit Oy:stä.

8.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 500 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa kaksitoista (12) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

9.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 500 kappaletta.

Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa kaksitoista (12) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

10.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 § ” Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kolmeen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.” siten, että uusi 4 § kuuluu seuraavasti: ”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kuuteen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Päätettiin poistaa yhtiöjärjestyksen 9 §, koska yhtiön osake on päätetty ottaa Privanet markkinapaikalle kaupankäynnin kohteeksi.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 § ” Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta postitse osoitteilla, jotka osakkeenomistajat ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet tai vaihtoehtoisesti samassa ajassa toimittamalla kutsu tiedoksi muuten todistettavasti.” Kuulumaan seuraavasti: ” Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta postitse tai sähköpostitse osoitteilla, jotka osakkeenomistajat ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet tai vaihtoehtoisesti samassa ajassa toimittamalla kutsu tiedoksi muuten todistettavasti.”, jotta yhtiön suuren omistajamäärän vuoksi yhtiökokouskutsu voidaan tehdä myös sähköpostilla.

Päätettiin liittää uusi yhtiöjärjestys tämän pöytäkirjan liitteeksi.

11. Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, kokous päätettiin klo 16:30. Pöytäkirja allekirjoitettiin ja hyväksyttiin välittömästi läsnäolijoiden toimesta.

Marko Parviainen Minna Parviainen