Yhtiöjärjestys

Merplast Oy -nimisen osakeyhtiön yhtiöjärjestys
Alkaen 19.3.2015

1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA
Yhtiön toiminimi on Merplast Oy ja kotipaikka Tervo.

2 § TOIMIALA
Yhtiön toimiala on ensiaputarvikkeiden,
työturvallisuustuotteiden ja muiden tuotteiden maahantuonti,
valmistus, markkinointi ja vuokraus. Toimialansa rajoissa yhtiö
voi myös perustaa kotimaisia ja ulkomaisia yhtiöitä ja yhtymiä.
Yhtiöllä on oikeus omistaa ja hallita immateriaalisia oikeuksia,
kiinteää ja irtainta omaisuutta ja arvopapereita sekä käydä
niillä kauppaa.

3 § OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEIDEN NIMELLISARVO
Yhtiön vähimmäispääoma on 8.000 euroa ja enimmäispääoma 32.000
euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa
yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Osakkeella ei ole nimellisarvoa.

4 § HALLITUS
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kolmeen varsinaista
jäsentä ja yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän
kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi
päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

5 § TOIMITUSJOHTAJA
Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan sekä määrää
toimitusjohtajan palkkaedut.

6 § TOIMINIMENKIRJOITUSOIKEUDET
Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja
toimitusjohtaja, kumpikin yksin. Hallitus voi antaa nimetylle
henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 § TILINTARKASTAJAT
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi
varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.
Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

8 § TILIKAUSI
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi (1.1.-31.12.)

9 § KOKOUSKUTSU
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille
aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kahdeksan päivää
ennen kokousta postitse tai sähköpostitse osoitteilla, jotka osakkeenomistajat
ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet tai vaihtoehtoisesti
samassa ajassa toimittamalla kutsu tiedoksi muuten
todistettavasti.

10 § YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai
tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

valittava
8. hallituksen jäsenet sekä
9. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Käsiteltävä
10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.